Heeft u een klacht?

Als klant verwacht u overal goed geholpen te worden, ook als het gaat om uw gebit. Uw behandelaar zal er alles aan doen om u op een professionele wijze te helpen bij de klachten of onvolkomenheden met betrekking tot uw gebit. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling. Hoe nu verder?

Bespreken
Bespreek uw klachten met uw behandelaar en tracht samen tot een oplossing te komen. Indien u niet tot overeenstemming komt, kunt u zich richten tot de klachtencommissie waarbij uw behandelaar is aangesloten.
Een behandelaar is wettelijk verplicht aangesloten te zijn bij een klachtencommissie en zal u desgevraagd de gegevens van deze klachtencommissie verstrekken.
Veelal zal de klachtencommissie trachten om gezamenlijk alsnog tot een oplossing te komen. Lukt dit nog steeds niet dan zal uw klacht verder worden behandeld.

KNMT Klachtenregeling
Tandartspraktijk Handoko-Limanto is aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:
– Bemiddeling. Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.
– Formele klachtbehandeling. Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de KNMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.

Informatiepunt
Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.